راهنمای منبع نویسی

ارجاعات و فهرست منابع به صورت درون متنی و طبق شیوه‌نامه ارائه شده توسط APA نوشته شوند. یعنی بلافاصله بعد از اسم افراد، سال انتشار اثر و شمارة صفحة آن در داخل پرانتز درج گردد.  مانند: (احمدی، 1391: 34)
منابع مورد استفاده، در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی، نام خانوادگی نویسنده تنظیم و درج می­شوند (در منابع انگلیسی نیز همینطور).  موارد مذکور به شیوه زیر انجام شود:

کتاب:  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چاپ، شهر محل نشر کتاب: نام ناشر.
مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله در داخل گیومه»، نام مترجم، نام مجله، دوره یا شمارة مجله، شماره صفحات اول و آخر مقاله در مجله.
 تارنما یا website:  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ مطلب)، «عنوان مطلب در داخل گیومه»،  تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی، نام و نشانی پایگاه اینترنتی. 
حق مالکیت معنوی: